Portal Rasmi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
Banner
Print

Pekeliling

Pekeliling KPUP

Bil Pekeliling KPUP
1 Bil: 1/2015 Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan Atau Tanah Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata (JILID I)
2 Bil: 1/2015 Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan Atau Tanah Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata (JILID II)
3 Bil: 1/2013 Garis Panduan Pengukuran Jajaran Laluan Utiliti Baru
4 Bil: 1/2012 Pembatalan Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Lama Yang Tidak Relevan
5 Bil: 2/2012 ON SITE TENDER CLARIFICATION / BENCHMARK
6 Bil: 1/2009 Garis Panduan Mengenai Sistem Rujukan Koordinat Di Dalam Penggunaan Global Navigation Satellite System (GNSS) Bagi Tujuan Ukur dan Pemetaan
7 Bil: 2/2009 Garis Panduan Penggunaan dan Penyimpanan Peralatan Ukur
8 Bil: 3/2009 Garis Panduan Mengenai Penukaran Koordinat, Transformasi Datum dan Unjuran Peta untuk Tujuan Ukur dan Pemetaan
9 Bil: 4/2009 Garis Panduan Terkini Berkaitan Penguatkuasaan Seksyen 398A Kanun Tanah Negara 1965 Oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri
10 Bil: 5/2009 Peraturan Ukur Kadaster 2009
11 Bil: 6/2009 Garis Panduan Amalan Kerja Ukur Kadaster Dalam Persekitaran eKadaster
12 Bil: 1/2008 Garis Panduan Mengenai Ujian Alat Sistem Penentududukan Sejagat (GNSS) Yang Menggunakan Perkhidmatan Malaysian RTK GNSS Network (MyRTKnet)
13 Bil: 2/2008 Kadar Baru Elaun Kerjaluar Kadaster dan Pemetaan bagi Kakitangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
14 Bil: 1/2007 Garis Panduan Ukuran Pepasangan Utiliti
15 Bil: 3/2007 Pindaan Kepada Pekeliling KPUP Bil. 3/2006 Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2007
16 Bil: 5/2007 Pindaan Kepada Garis Panduan Pemeriksaan Di Lapangan Bagi Kerja-kerja Juruukur Tanah Berlesen
17 Bil: 1/2006 Garis Panduan mengenai Pemetaan utiliti bawah Tanah
18 Bil: 2/2006 Penyediaan Pelan Untuk Permohonan Hakmilik Stratum Tanah Bawah Tanah (TBT)
19 Bil: 3/2006 Peraturan Dan Garis Panduan Ukur Bagi Pecah Bahagi Bangunan Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata
20 Bil: 1/2005 Garis Panduan Kaedah Penomboran Siri Peta
M/S ... 1 2 3 4 6

Surat Pekeliling

Bil Surat Pekeliling
1 Bil: 1/2014 Bayaran Fi Pelan-Pelan Kadaster Dalam Cetakan Berwarna Mengikut Saiz Ukuran Kertas
2 Bil: 7/2014 Garis Panduan Pelaksanaan Pengukuran Ke Atas Jajaran Utiliti Bawah Tanah Semasa Pemasangan
3 Bil: 1/2010 Isu-Isu Pengukuran Dalam Persekitaran eKadaster dan Kaedah Penyelesaiannya
4 Bil: 1/2009 Panduan Penggunaan Sistem Ilmu (Integrated Library Management Utiliy) Bagi Perpustaakan Peta Negara
5 Bil: 4/2009 Tarikh Pelaksanaan eKadaster Di Semua Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri
6 Bil: 1/2008 Penetapan Resolusi Dan Compression Bagi PA Tiff
7 Bil: 2/2008 Garis Panduan Ukuran Pecah Bahagi Bangunan Untuk Bay Windows
8 Bil: 3/2008 Pindaan Kepada Takrif Pelan Pra-Hitungan (Pre-Computation Plan)
9 Bil: 4/2008 Perlanjutan Penggunaan Modul e-Submit Bagi Penerimaan Data Digital Oleh JUPEM Negeri
10 Bil: 5/2008 Kedudukan Ruang Lobi Lif Di Dalam Permohonan Pecah Bahagi Bangunan
11 Bil: 1/2007 Perubahan tarikh penerimaan data digital oleh JUPEM Negeri
12 Bil: 2/2007 Penghantaran data digital bagi kerja yang dibuat sepenuhnya secara susunan oleh Jurukur Tanah Berlesen
13 Bil: 3/2007 Perlanjutan Penggunaan Modul e-SUBMIT Bagi penerimaan Data Digital Oleh JUPEM Negeri
14 Bil: 1/2006 PENERIMAAN DATA DIGITAL MELALUI e-SUBMIT OLEH JUPEM NEGERI
15 Bil: 1/2004 Tunggakan Kerja Ukur Hakmilik
16 Bil: 2/2004 Pembentukan dan Pengurusan Lapisan-Lapisan GLMS
17 Bil: 3/2004 Pekerjaan Luar
18 Bil: 4/2004 Penggunaan Proses Digital End Product (DEP) Ke Atas Jilid Kiraan dan Pelan Akui
19 Bil: 3/2003 Kuiri dan Masa Prosesan Kerja Strata
20 Bil: 1/1979 Perlaksanaan ejaan rasmi, nama nama tempat di semua pelan pelan dan peta peta Jabatan Ukur Semenanjung Malaysia dan Direktorat Pemetaan Negara Malaysia
M/S ... 1 2