MYGEONAMES

Garis Panduan Toponimi Bagi Editor Peta Dan Lain-Lain Untuk Kegunaan Antarabangsa

Garis panduan ini merangkumi perkara-perkara yang berkaitan dengan pengunaan bahasa, ejaan dan sebutan serta dialek nama geografi di Malaysia. Penerbitan Garis Panduan ini adalah bertujuan membantu pengguna antarabangsa yang menggunakan Aplikasi MyGeonames untuk memahami kaedah penamaan geografi, bentuk bahasa, sebutan, dialek dan sebagainya yang dipraktikkan di Malaysia.
Penerbitan Garis Panduan Toponimi bagi Editor Peta dan Lain-lain ini adalah berdasarkan resolusi yang diputuskan melalui UNCSGN seperti yang berikut:

  • IV/4; 1982; Publication of toponymic guidelines for map and other editors.
  • V/11; 1987; Differentiation of toponyms from other map text.
  • V/14; 1987; Publication of toponymic guidelines.
  • VI/7; 1992; Toponymic guidelines for map and other editors.

Dokumen ini telah disediakan oleh Jawatankuasa Kebangsaan Nama Geografi (JKNG) di bawah naungan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.

  1. Dokumen Toponimi Bagi Editor Peta Dan Lain-Lain Untuk Kegunaan Antarabangsa
  2. Peta Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak