SUMBER

Jawatankuasa Pemetaan & Data Spatial Negara (JPDSN)

 

Dahulunya, JawatanKuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara (JPDSN) dikenali sebagai Jawatankuasa Pemetaan Negara.

Kenyataan di bawah merupakan sejarah penubuhannya.

Kelulusan Jemaah Menteri

Jemaah Menteri berasaskan kertas kabinet No.243/385/65 bertajuk National Mapping Malaysia telah meluluskan jawatan dan terma-terma rujukan “Surveyor-General Malaya and Singapore” sebagai Pengarah Pemetaan Negara dan mengesahkan keanggotaan serta terma-terma rujukan Jawatankuasa Pemetaan Negara pada 31 Mac 1965. Cabutan para 12 keputusan Jemaah Menteri mengenai National Mapping adalah seperti berikut:

 • 12(a) that the terms of reference of the Surveyor General, Malaya and Singapore as Director of National Mapping Malaysia should be as indicated in paragraph 2 (a) of the Paper;
 • 12(b) that the composition and terms of reference of the National Mapping Committee should be as indicated in paragraph 2(b), 2(c) and 2(d);
 • 12(c) that the proposal to create a Directorate of National Mapping and National Mapping Library be approved in principle;
 • 12(d) that proposals regarding staff and accommodation for the Directorate and Library should be discussed between the Treasury, the Establishment Office and the Ministry of Lands and Mines.

Manakala cabutan para-para 2(b), 2(c) and 2(d) daripada kertas kabinet tersebut mengenai keanggotaan dan terma-terma rujukannya adalah seperti berikut:

Keahlian

 • 2(b) National Mapping Committee
   • That a National Mapping Committee be appointed to comprise the following:
    • Director of National Mapping – Chairman;
    • Director of Lands & Surveys, Sabah;
    • Director of Lands & Surveys, Sarawak;
    • Representative of the Ministry of Defence;
    • Representative of the Ministry of Rural Development (now substituted to the of Ministry Natural Resources and Environment);
    • Assistant Director of Survey, (FARELF)

  Bidang-bidang Rujukan

  • 2(c) The terms of reference of the National Mapping Committee to be as follows:
   • to advise the Director of National Mapping on matters relating to mapping policy;
   • to advise the Director of National Mapping on mapping priorities.
  • 2(d) That the committee be empowered to appoint a Secretary and to co-opt persons who would be required to assist the committee.

Pada 22 Januari 1997, Jemaah Menteri telah meluluskan pindaan terhadap nama, keanggotaan dan terma-terma rujukan Jawatankuasa Pemetaan Negara kepada Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara (JPDSN) bagi mencerminkan peranannya yang diperluaskan ke bidang data pemetaan berdigit.

Hubungi kami di:

Urus Setia JPDSN
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
Tingkat 14, Wisma JUPEM,
Jalan Sultan Yahya Petra,
50578 Kuala Lumpur
Tel: 03-26170800 / 26170831
Fak: 03-26970140
Emel: urusetiajpdsn@jupem.gov.my
Laman Web: /v1/my/sumber/jawatankuasa-pemetaan-data-spatial-negara/

 

Keanggotaan JPDSN pada masa kini adalah seperti berikut:

 • Pengerusi : Ketua Pengarah Ukur Dan Pemetaan/Pengarah Pemetaan Negara
 • Pengarah Tanah dan Ukur, Sabah
 • Pengarah Tanah dan Survei, Sarawak
 • Pengarah Bahagian Geospatial Pertahanan
 • Ketua Pengarah Bahagian Staf Perisikan Pertahanan, KEMENTAH
 • Ketua Pengarah Pusat Hidrografi Nasional
 • Ketua Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
 • Ketua Pengarah Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
 • Ketua Pengarah Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia
 • Ketua Pengarah PLANMalaysia
 • Pengarah Jabatan Perhutanan Sabah
 • Pengarah Jabatan Perhutanan Sarawak
 • Pengarah Jabatan Pertanian Sabah
 • PengarahJabatan Pertanian Sarawak
 • Pengarah Jabatan Laut Sarawak
 • Ketua Pengarah Agensi Remote Sensing Malaysia
 • Ketua Pengarah Agensi Angkasa Negara
 • Pengarah Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara (MaCGDI)
 • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
 • Universiti Putra Malaysia (UPM)
 • Universiti Sains Malaysia (USM)
 • Setiausaha : Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan Pemetaan) JUPEM

Jawatankuasa diberi kuasa untuk melantik setiausaha dan mengundang wakil dari mana-mana jabatan atau agensi yang lain dari masa ke masa untuk membantu tugas jawatankuasa sebagaimana perkara 2(d). Memorandum No. 243/385/65

 

 • Menasihat Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia selaku Pengarah Pemetaan Negara dalam perkara-perkara yang berhubung dengan dasar pemetaan.
 • Menasihat Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia selaku Pengarah Pemetaan Negara mengenai keutamaan pemetaan.
 • Merumus dasar dan garis panduan berhubung dengan program, aktiviti pemetaan dan Infrastruktur Dasar Spatial Negara.
 • Menyelaras program, aktiviti pemetaan dan Data Spatial Negara.
 • Menyelaras pembangunan, pengawalan dan pengurusan data spatial.
 • Menasihat perkembangan sumber manusia, pembangunan, pemindahan dan pertukaran teknologi maklumat diantara jawatankuasa yang terlibat.
 • Menubuhkan jawatankuasa-jawatankuasa kecil yang perlu bagi tujuan-tujuan yang ditetapkan.

 

 

Cadangan Pewujudan Jawatankuasa Teknikal telah dikemukakan pada 7 Jun 1994 semasa Mesyuarat Jawatankuasa Pemetaan Negara Ke-45 di Miri, Sarawak. Hasil daripada mesyuarat tersebut terbentuk lima (5) Jawatankuasa Teknikal seperti berikut:

 

1. JAWATANKUASA TEKNIKAL PENGURUSAN SUMBER TANAH DAN ALAM SEKITAR

 • Keahlian
  • Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia      – Pengerusi
  • Wakil Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  • Wakil Jabatan Perhutanan Sabah
  • Wakil Jabatan Perhutanan Sarawak
  • Wakil Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
  • Wakil Jabatan Tanah dan Survei Sarawak
  • Wakil Jabatan Tanah dan Ukur Sabah
  • Wakil Jabatan Pertanian Sarawak
  • Wakil Jabatan Pertanian Sabah
  • Wakil PLANMalaysia
  • Wakil Jabatan Alam Sekitar
  • Wakil Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
  • Wakil Jabatan Pengairan dan Saliran
  • Wakil Jabatan Perhilitan
  • Wakil Agensi Remote Sensing Malaysia
  • Wakil Jabatan Kerja Raya
 • Objektif
  • Jawatankuasa ini akan bertanggungjawab untuk menyelaras semua pengumpulan, penyimpanan dan penyelenggaraan Data Spatial Nasional yang berkaitan dengan sumber-sumber tanah untuk kegunaan pihak-pihak tertentu dalam perancangan dan pembangunan negara.
 • Terma-terma Rujukan
  • Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menyelaras semua maklumat spatial yang berkaitan dengan sumber tanah dan alam sekitar
  • Mengenalpasti, menilai dan menentukan secara bersama jenis-jenis maklumat ‘spatial’ dan ‘attribute’ yang diperlukan untuk kegunaan perancangan dan pengurusan sumber tanah negara.
  • Membantu dan menjalankan kajian, jika perlu, mengenai pembangunan negara.
  • Menyedia dan mengedarkan katalog data spatial yang terdapat di agensi-agensi terlibat.

2. JAWATANKUASA TEKNIKAL STANDARD DAN PERTUKARAN DATA

 • Keahlian
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)      – Pengerusi
  • Pengarah Ukur Bahagian (Pangkalan Data Geospatial Negara)
  • Pengarah Ukur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya
  • Wakil Jabatan Tanah dan Ukur Sabah
  • Wakil Jabatan Tanah dan Survei Sarawak
  • Wakil Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  • Wakil Jabatan Perhutanan Sabah
  • Wakil Jabatan Perhutanan Sarawak
  • Wakil Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia
  • Wakil Jabatan Pertanian Sabah
  • Wakil Jabatan Pertanian Sarawak
  • Wakil Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
  • Wakil Jabatanarah Hidrografi, Kementerian Pertahanan
  • Wakil Agensi Remote Sensing Malaysia
  • Wakil Jabatan Pengairan dan Saliran
  • Wakil Jabatan Kerja Raya
  • Wakil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
  • Wakil Jabatan Tanah dan Galian,Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  • Wakil Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
  • Wakil Jabatan Perangkaan Malaysia
  • Wakil PLANMalaysia
  • Wakil Jabatan Perkhidmatan Kajicuaca
  • Wakil MAMPU
  • Wakil SIRIM
  • Wakil MaCGDI
  • Pengarah Ukur Bahagian Perancangan Korporat   – Urus Setia dan Setiausaha
 • Objektif
  • Membangunkan standard data spatial yang boleh diguna pakai secara menyeluruh di Negara ini bagi memudahkan perkongsian dan pertukaran data spatial dengan berorientasikan teknologi terkini.
 • Terma-terma Rujukan
  • Bersama SIRIM melalui Jawatankuasa Teknikal 2 membangunkan standard data spatial bertaraf Standard Malaysia (Malaysia Standard) bagi kegunaan semua pihak yang mengutip, memproses dan menjanakan output maklumat spatial di Malaysia.
  • Menyediakan Standard Malaysia bagi data spatial berdasarkan standard antarabangsa ISO/TC211.
  • Mempastikan standard yang dibangunkan digunapakai oleh pembekal dan pengguna data spatial.

3. JAWATANKUASA TEKNIKAL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

 • Keahlian
  • Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi Universiti Teknologi Malaysia      – Pengerusi
  • Wakil Jabatan Ukur & Pemetaan Malaysia (JUPEM)
  • Wakil Agensi Remote Sensing Malaysia
  • Wakil Jabatan Pertanian Malaysia
  • Wakil Jabatan Sains Ukur & Geomatik, Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Wakil Jabatan Kejuruteraan Awam, Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Wakil Jabatan Geografi, Universiti Malaya (UM)
  • Wakil Jabatan Geologi, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Wakil Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Wakil Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar
  • Wakil Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
  • Ketua Jabatan Geoinformatik, Fakulti Kejuruteraan & Sains Geoinformasi, Universiti Teknologi Malaysia (UTM)      – Setiausaha
 • Objektif Umum
  • Merancang dan mengenalpasti program-program pembangunan sumber manusia yang berkaitan dengan pemerolehan, pemprosesan dan penggunaan geoinformasi untuk memenuhi keperluan negara.
 • Objektif Khusus
  • Memperluaskan penggunaan teknologi Remote Sensing dan GIS melalui program-program pendidikan dan latihan kepada masyarakat pengguna teknologi tersebut.
  • Menyelaras program-program latihan sedia ada dan keperluan terhadap program-program latihan yang terkini melalui kerjasama dengan institusi pengajian tinggi tempatan serta agensi-agensi kerajaan.
 • Terma-terma Rujukan
  • Membantu Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara dalam menggubal dasar tentang pembangunan sumber manusia dalam bidang sains geoinformasi.
  • Mengwujudkan satu forum di mana isu-isu pendidikan dan latihan bagi pembangunan sumber manusia sains geoinformasi untuk disalurkan kepada Jawatankuasa Pemetaan dan Data Spatial Negara.
  • Membincang dan mencadangkan program-program latihan yang berkesan supaya dapat membantu melahirkan tenaga manusia yang cekap, berkesan dan berinovatif.

4. JAWATANKUASA TEKNIKAL PEMETAAN UTILITI

 • Keanggotaan : Ahli Tetap
  • Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan Pemetaan), JUPEM      – Pengerusi
  • Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan Utiliti), JUPEM      – Setiausaha
  • Wakil Bahagian Kadaster, JUPEM
  • Pengarah Ukur Bahagian (Pengkalan Data Geospatial Negara), JUPEM
  • Pengarah Ukur Bahagian (Kartografi dan GIS), JUPEM
  • Pengarah Ukur Seksyen (Dasar Pemetaan), JUPEM
  • Pengarah Ukur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya
  • Pengarah Tanah dan Ukur Sabah
  • Pengarah Tanah dan Survei Sarawak
  • Wakil Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
  • Wakil Jabatan Perumahan dan Kerajaan Tempatan
  • Wakil Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
  • Wakil Jabatan Kerja Raya
  • Wakil Jabatan Pengairan dan Saliran
  • Wakil PLANMalaysia
  • Wakil Jabatan Perkhidmatan Pembetungan Malaysia
  • Wakil Tenaga Nasional Berhad
  • Wakil Telekom Malaysia Berhad
  • Wakil Gas Malaysia
  • Wakil Indah Water Konsortium
  • Wakil Pusat Infrastruktur dan Data Geospatial Malaysia (MaCGDI)
  • Wakil Jabatan Alam Sekitar
  • Wakil Jabatan Bomba dan Penyelamat
  • Wakil Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi Malaysia
  • Wakil Lembaga Lebuh Raya Malaysia
 • Keanggotaan : Ahli Bersekutu
  • Wakil Puncak Niaga Holdings Berhad
  • Wakil Perbadanan Urus Air Selangor
  • Wakil Petronas GAS
  • Wakil Alam Flora Sdn. Bhd.
  • Wakil Radicare Malaysia Sdn. Bhd.
  • Wakil Southern Water Management
  • Wakil Syarikat Equarater (Penang) Sdn. Bhd.
 • Objektif
  • Menentukan dasar program dan aktiviti Pemetaan Maklumat Kemudahan Awam dapat diselaras dan diseragamkan supaya tiada pertindihan usaha di antara agensi Kemudahan Awam berkenaan dalam mewujudkan satu sistem Pengurusan Kemudahan Awam yang lebih efisien dan berkesan.
  • Menentukan garis panduan program dan aktiviti Pemetaan Maklumat Kemudahan Awam dapat dilaksanakan dengan efisien dan berkesan oleh semua agensi kemudahan awam yang terlibat.
 • Terma-terma Rujukan
  • Mengkaji dan merangka dasar berhubung dengan pembentukan infrastruktur maklumat-maklumat kemudahan awam bagi semua agensi kemudahan awam selaras dengan keputusan kabinet bagi mengadakan satu Sistem Maklumat Pengurusan Kemudahan Awam yang efisien dan berkesan yang berasaskan teknologi maklumat dan JUPEM merupakan penyelaras serta penyimpan kepada maklumat-maklumat tersebut.
  • Merangka garis panduan bagi program dan aktiviti pemetaan kemudahan awam selaras dengan pembentukan Infrastruktur Maklumat Kemudahan Awam yang disediakan oleh semua agensi kemudahan awam bagi tujuan penyelarasan dan penyeragaman.

5. JAWATANKUASA TEKNIKAL DASAR DAN ISU-ISU INSTITUSI

 • Keahlian
  • Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan Pemetaan), JUPEM      – Pengerusi
  • Pengarah Bahagian Geospatial Pertahanan, JUPEM
  • Pengarah Ukur Bahagian (Pengkalan Data Geospatial Negara), JUPEM
  • Pengarah Ukur Seksyen (Dasar Pemetaan), JUPEM -Setiausaha
  • Pengarah Ukur Bahagian (Kartografi dan GIS), JUPEM
  • Wakil Pusat Infrastruktur dan Data Geospatial Negara (MaCGDI)
  • Wakil Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
  • Wakil Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Wakil Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Wakil Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Wakil Jabatan Tanah dan Survei Sarawak
  • Wakil Jabatan Tanah dan Ukur Sabah
  • Wakil Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia
  • Wakil Jabatan Pertanian Sarawak
  • Wakil Jabatan Pertanian Sabah
  • Wakil Agensi Remote Sensing Malaysia
  • Ketua Penolong Pengarah Ukur (Kualiti & Penyelidikan Peta), JUPEM
 • Objektif
  • Menentukan dasar mengenai isu-isu Institusi berhubung dengan program dan aktiviti-aktiviti pemetaan dan data spatial supaya wujud keseragaman dan tiada pertindihan usaha.
  • Menentukan garis panduan berhubung dengan aktiviti-aktiviti pemetaan dan data spatial supaya dapat dilaksanakan dengan efisien dan berkesan oleh semua agensi dan Jabatan di bawah JPDSN.
 • Terma-terma Rujukan
  • Mengkaji dan merangka dasar mengenai isu-isu Institusi dalam pembangunan infrastruktur data spatial bagi semua Agensi Kerajaan
  • Merangka garis panduan berhubung dengan aktiviti-aktiviti pemetaan dan data spatial di semua Agensi Kerajaan di dalam JPDSN bagi tujuan penyelarasan dan penyeragaman meliputi :
   • Harga data berdigit
   • Hakcipta dan Royalti
   • Custodionship/Trusteeshi
   • Keselamatan Data
  • Mengumpul dan menyebarkan maklumat berhubung aktiviti pemetaan dan data spatial

6. JAWATANKUASA TEKNIKAL ATLAS KEBANGSAAN

 • Keahlian
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia      – Pengerusi/Urus setia
  • Jabatan Tanah dan Ukur, Sabah
  • Jabatan Tanah dan Survei, Sarawak
  • Bahagian Geospatial Pertahanan, JUPEM
  • Jabatan Kerja Raya
  • Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
  • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Pertanian Malaysia
  • Jabatan Perhutanan Sabah
  • Jabatan Perhutanan Sarawak
  • Jabatan Pertanian Sabah
  • Jabatan Pertanian Sarawak
  • PLANMalaysia
  • Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Sabah
  • Cawangan Perancangan Bandar dan Desa, Jabatan Tanah dan Survei Sarawak,
  • Jabatan Perangkaan Malaysia
  • Jabatan Meteorologi Malaysia
  • Agensi Remote Sensing Malaysia
  • Wakil Kementerian Pendidikan
  • Jabatan Geografi, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya
  • Tourism Malaysia
  • Dewan Bahasa dan Pustaka
 • Objektif
  • Bagi memudahkan urusan perkongsian data dan maklumat deskriptif bagi tema tertentu antara agensi seperti maklumat perhutanan, pertanian, pendidikan dan sebagainya kerana perlu diperolehi daripada agensi-agensi dan pakar yang berkaitan
  • Memantau kemajuan pelaksanaan penerbitan Atlas Kebangsaan oleh kumpulan-kumpulan kerja mengikut tema dan kandungan yang ditentukan.
 • Terma-terma Rujukan
  • Pangkalan data Atlas Kebangsaan akan dibangunkan berasaskan data sedia ada berskala 1 : 10 000 dan 1 : 25 000. Data-data asas tersebut akan digeneralisasikan kepada skala-skala yang bersesuaian bagi tujuan paparan Atlas Kebangsaan mengikut tema-tema tertentu.
  • Tema-tema yang dicadangkan untuk diterbitkan buat permulaan adalah seperti berikut :
   • Sejarah
   • Politikal
   • Fizikal
   • Sumber Asli
   • Guna tanah
   • Infrastruktur
   • Statistik Sosio-ekonomi

7. JAWATANKUASA TEKNIKAL PENYELIDIKAN GEOINFORMASI/GEOMATIK KEBANGSAAN

 • Keahlian
  • Pengarah Pusat Geospatial Negara (PGN) – Pengerusi
  • Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I, JUPEM
  • Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II, JUPEM
  • Wakil Pusat Geospatial Negara (PGN) – Setiausaha
  • Pengarah Ukur Bahagian (Kadaster), JUPEM
  • Wakil Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia)
  • Wakil Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
  • Wakil Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
  • Wakil Agensi Angkasa Malaysia (MYSA)
  • Wakil Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)
  • Wakil Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
  • Wakil Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia (DOA)
  • Wakil Jabatan Tanah dan Survei Sarawak (JTSS)
  • Wakil Jabatan Tanah dan Ukur Sabah (JTUS)
  • Wakil Pusat Geospatial Negara (PGN)
  • Wakil Jabatan Perhutanan Sarawak
  • Wakil PLANMalaysia
  • Wakil Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
  • Wakil Institut Penyelidikan Pertahanan (STRIDE)
  • Wakil Jabatan Kerja Raya (JKR)
  • Wakil Majlis Keselamatan Negara (MKN)
  • Wakil Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia (JPS)
  • Wakil Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Wakil Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Wakil Universiti Malaya (UM)
  • Wakil Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Wakil Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Wakil Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Wakil Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Wakil Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
  • Wakil Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
  • Wakil Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
  • Wakil Univesiti Malaysia Pahang (UMP)
  • Pengarah Ukur Bahagian (Pangkalan Data Geospatial Negara), JUPEM
  • Pengarah Ukur Bahagian (Ukur Geodetik), JUPEM
  • Timbalan Pengarah Ukur Bahagian (Dasar dan Penyelarasan Pemetaan)

 

 • Objektif
  • Menyelaras dan mengurus penyelidikan dan pembangunan aktiviti geospatial di kalangan institusi dan agensi;
  • Memudahkan pelaksanaan dan strategi pengurusan yang efisien untuk aktiviti geospatial; dan
  • Menangani keperluan geospatial untuk memenuhi keperluan negara.

 

 • Terma Rujukan
  • Untuk mengenal pasti dan mengutamakan agenda penyelidikan nasional yang berkaitan dengan sains, teknologi dan aplikasi geospatial;
  • Membentuk kumpulan kerja mengikut pelbagai tema penyelidikan geospatial dan memantau kegiatannya;
  • Untuk mengembangkan hubungan, kesadaran, dan kolaborasi penyelidikan geospatial yang produktif dengan industri, pemerintah dan masyarakat;
  • Untuk merancang, mengembangkan dan menggunakan teknologi dan aplikasi geospatial;
  • Untuk mengkomersialkan perisian dan sistem geospatial;
  • Untuk memberikan maklumat geospatial dasar mengenai sumber tanah negara;
  • Untuk memudahkan pendekatan antara disiplin atau multidisiplin dalam pengurusan sumber tanah bersepadu;
  • Untuk menyediakan alat analisis geospatial;
  • Untuk memudahkan pengurusan sumber tanah termasuk perancangan, pemantauan dan ramalan;
  • Menyelaras pengumpulan maklumat penyelidikan dari institusi / agensi yang berkaitan;
  • Memberi nasihat kepada agensi mengenai strategi yang tepat untuk penyerahan proposal ke dana penelitian;
  • Untuk menyelaraskan peningkatan keupayaan dalam penyelidikan dan pengembangan geospatial; dan
  • Untuk mewujudkan rangkaian nasional dan wilayah mengenai aktiviti geospatial e.g. United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UNGGIM)
    

 

 

 • Keahlian
  • Bahagian Ukur Geodetik, JUPEM – Pengerusi
  • Bahagian Pemetaan Topografi Sabah, Bahagian Pemetaan Topografi Sarawak dan JUPEM W.P. Labuan
  • Jabatan Tanah dan Ukur Sabah
  • Jabatan Tanah dan Survei Sarawak
  • Jabatan Laut Sabah dan Jabatan Laut Sarawak
  • Jabatan Meteorologi Malaysia
  • Jabatan Mineral dan Geosains Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Mineral dan Geosains Sabah dan Jabatan Mineral dan Geosains Sarawak
  • Jabatan Pengairan dan Saliran Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah and Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak
  • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Perhutanan Sabah and Jabatan Perhutanan Sarawak
  • Jabatan Pertanian Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Pertanian Sabah and Jabatan Pertanian Sarawak
  • Jabatan Hidrografi, Tentera Laut Di-Raja Malaysia
  • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Universiti Teknologi Mara (UiTM)
  • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  • Agensi-agensi lain yang dapat menyumbang kepada KKG