SUMBER

Kaedah Mendapatkan Data

Bil NAMA PERKHIDMATAN TUJUAN PERKHIDMATAN BORANG TERLIBAT AKTA YANG BERKAITAN
1 Untuk mendapatkan dokumen geospatial dalam bentuk softcopy Untuk mendapatkan dokumen geospatial dalam bentuk softcopy Borang PPNM – 1 (pindaan 1/2008) Akta Fi 1951: Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010
2 Permohonan Kebenaran Bagi Pengambilan Fotograf Udara Untuk membuat penerbangan bagi pengambilan fotograf udara Borang PPN 130 (Pindaan 1/2021)
  • Akta Rahsia Rasmi 1972
  • Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2007:Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat
3 Permohonan Kebenaran Mencetak Gambar Foto Udara/Peta-peta Malaysia Untuk mencetak gambar foto udara/peta-peta Malaysia Borang PPN 114 (Pindaan 1/1993) Akta Fi 1951: Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010
4 Pembelian Pelan Akui, Lembar Piawai dalam bentuk hardcopy Mendapatkan Pelan Akui dan Lembar Piawai (Ukuran Hakmilik Tanah) TIADA Akta Fi 1951: Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010
5 Permohonan Untuk Pembelian Lot Kadaster Berdigit serta Pelan Akui dalam bentuk softcopy Untuk mendapatkan lot kadaster berdigit serta Pelan Akui dalam bentuksoftcopy) Borang PPNM – 1 (pindaan 1/2008) Akta Fi 1951: Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010
6 Permohonan Untuk Pembelian Produk Pemetaan Terperingkat (Peta Topografi Terhad, Fotograf Udara, Ortofoto dalam bentuksoftcopy dan hardcopy) Untuk mendapatkan produk-produk pemetaan terperingkat berbentuksoftcopydan hardcopy. Borang PPNM -1 (pindaan 1/2008)
  • Akta Rahsia Rasmi 1972
  • Pekeliling Am Bil. 1 Tahun 2007:Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat
  • Akta Fi 1951: Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010
7 Pembelian Produk Pemetaan Tidak Terperingkat (Peta Topografi Tidak Terhad, Peta Tematik, Peta Pelbagai) Untuk mendapatkan produk-produk pemetaan tidak terhad dalam bentukhardcopy. TIADA Akta Fi 1951: Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010
8 Pembelian Produk dan Permohonan Perkhidmatan Geodetik Tidak Terperingkat (Stesen Kawalan GPS, Tanda Aras, Data Graviti, Transformasi Koordinat, Hitungan Ketinggian Geoid, dataReal Time Kinematic (RTK)) Untuk mendapatkan produk-produk dan perkhidmatan geodetik. TIADA Akta Fi 1951: Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010