PRODUK & PERKHIDMATAN

Pelan Warta (PW)

Pelan Warta

Pelan Warta Kawasan Larangan
center

Pelan Warta Pilihan Raya
center

Pelan Warta Hutan Simpan
center

Pelan Warta Pindaan Sempadan Pentadbiran
center

Pelan Warta disediakan mengikut format dan skalan yang telah ditetapkan oleh Jabatan. Pelan warta mempunyai empat kategori iaitu, pengisytiharan, pindaan, tambahan, pengeluaran, dan pemansuhan. Pelan warta mengandungi tajuk warta, penunjuk utara, skala, no. lembar piawai, no. fail jabatan/fail pemohon, sempadan pentadbiran, abuttal, nombor lot berhampiran beserta no. PA, keluasan kawasan, nombor PT/HS(M)/lot, nama penyemak, nama PUPN dan nombor pelan warta. Format yang boleh diperolehi adalah dalam format data grafik vektor sebagai contoh *.shp, *.tab, *.dxf, *.dgn dan lain-lain. Pelan Warta terbahagi kepada 4 jenis iaitu Pelan Warta Kawasan Larangan, Pelan Warta Pilihan Raya, Pelan Warta Pindaan Sempadan Pentadbiran dan Pelan Warta Hutan Simpan.

Semua JUPEM Negeri.

Boleh diperolehi dari Pusat Khidmat Pelanggan Ibu Pejabat JUPEM atau JUPEM Negeri