INFO KORPORAT

Punca Kuasa

Kerja-kerja ukur dan pemetaan dijalankan oleh JUPEM berdasarkan undang-undang dan peraturan seperti berikut:

 • Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56)
 • Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 • Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 (Akta A1450)
 • Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
 • Akta Juruukur Tanah Berlesen 1958 (Akta 458)
 • Peraturan-peraturan Juruukur Tanah Berlesen 2011
 • Akta Pengambilan Tanah 1960 (Akta 486)
 • Akta Tanah (Kawasan Penempatan Berkelompok) 1960 (Akta 530)
 • Peraturan Ukur Kadaster 2009
 • Akta Fi 1951 - Perintah Fi dan Bayaran (Perkhidmatan, Data Ukur dan Pemetaan serta Reproduksi) 2010
 • Akta Tandatangan Digital 1997 (Akta 562)
 • Akta Rahsia Rasmi 1972
 • Konvensyen Undang-Undang Laut 1982 (KUUL) 1982
 • Akta Zon Ekonomi Eksklusif 1984 (Akta 311)
 • Akta Pelantar Benua 1966 (Akta 83)
 • Akta Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia 2004 (Akta 633)
 • Akta Laut Wilayah 2012 (Akta 750)
 • Akta Perlombongan Petroleum 1966 (Akta 95)
 • Pekeliling/Surat Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia
 • Pekeliling/Surat Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian
 • Pekeliling/Surat Pekeliling Perbendaharaan
 • Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2007 - Pekeliling Arahan Keselamatan Terhadap Dokumen Geospatial Terperingkat
 • Surat Pekeliling Bilangan 1 Tahun 2015 - Garis Panduan Urusan Penyelarasan Penggambaran dan Pengimejan dari Udara Menggunakan Drone bagi Agensi-Agensi di bawah Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
 • Direktorat Pemetaan Negara melalui  Kertas Kabinet No. 243/385/65 bertarikh 31 Mac 1965