SUMBER

Surat Pekeliling

Bil. Surat Pekeliling
1 Bil: 1/2021 Surat Pekeliling KPUP Bilangan 1 Tahun 2021: Pindaan Kepada Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bilangan 2 Tahun 2008 Lanjutan Daripada Pengeluaran Pekeliling-Pekeliling Perkhidmatan dan Perbendaharaan Terkini
2 Bil: 1/2020 Penyeragaman Penggunaan Istilah Juruukur, Juruukur Tanah dan Juruukur Tanah Bertauliah Dalam Pekeliling-Pekeliling Yang Berkaitan Dengan Pemetaan Utiliti dan Pengiktirafan Sijil Kompetensi Dalam Kerja-Kerja Ukur Pengesanan Pepasangan Utiliti Bawah Tanah
3 Bil: 2/2017 Pengecualian Dokumen Berkaitan Permohonan Bagi Sijil Cadangan Pelan Strata oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri di Bawah Seksyen 8A dan 20A Akta Hakmilik Strata 1985 (Pindaan 2016) [A1518].
4 Bil: 1/2017 Pindaan Kepada Piagam Pelanggan Yang Melibatkan Kerja Ukur Kadaster Sehingga Penyediaan Pelan Akui.
5 Bil: 4/2016 Pemerhatian Audit oleh Jabatan Audit Negara bagi Pengurusan Projek eKadaster, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
6 Bil: 3/2016 Perkhidmatan MyRTKnet di bawah Platform SpiderNet
7 Bil: 2/2016 Penyimpanan Peralatan Ukur di dalam Rumah dan Kenderaan Rasmi.
8 Bil: 1/2016 Penetapan Fi Untuk Print on Demand (POD) Bagi Peta Topografi Siri MY701, MY711 dan L808
9 Bil: 7/2014 Garis Panduan Pelaksanaan Pengukuran Ke Atas Jajaran Utiliti Bawah Tanah Semasa Pemasangan
10 Bil: 1/2014 Bayaran Fi Pelan-Pelan Kadaster Dalam Cetakan Berwarna Mengikut Saiz Ukuran Kertas