INFO KORPORAT

Tugas dan Peranan

Dua Aktiviti Utama JUPEM Dalam Menyediakan Infrastruktur Ukur Di Seluruh Negara, Iaitu:

Aktiviti Pemetaan

 • Penyediaan Kemudahan Infrastruktur Ukur
  • Ukur Aras
  • Ukur Graviti
  • Cerapan Pasang Surut
  • Jaringan GPS
 • Ukuran Topografi
 • Penggambaran Udara
 • Penyediaan Peta Topografi Pelbagai Skala
 • Penyediaan Peta Tematik Pelbagai Skala
 • Penyediaan Pangkalan Data Topografi dan Kartografi
 • Merekabentuk dan Mencetak Dokumen Keselamatan
 • Perpustakaan Peta Negara
 • Ukuran Sempadan Antarabangsa (Darat & Maritim)
  • Malaysia – Thailand
  • Malaysia – Indonesia
  • Malaysia – Singapura
  • Pelantar Benua
 • Ukuran Sempadan Antara Negeri

Aktiviti Kadaster

 • Ukuran Hakmilik Tanah
  • Untuk Pelbagai Tujuan Pemberimilikan Pertama
  • Pecahan dan Penyatuan Sempadan
  • Pengambilan Balik Tanah
 • Pemantauan dan kawalan kualiti Kerja Juruukur Tanah Berlesen
 • Penyediaan Suratan Hakmilik Tanah/Strata/ Stratum
 • Penyediaan Pangkalan Data Ukur Kadaster (PDUK)
 • Pembangunan dan penyenggaraan infrastruktur kawalan ukur kadaster (trabas piawai/GPS)