BIL. PEKELILING KPUP DIBATALKAN OLEH PEKELILING BIL.
Bil. Tajuk
1.       4/2007 Garis Panduan Melaksanakan Kerja-Kerja Mobilisasi Fail-Fail Ukur Antara Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Secara Digital Sepenuhnya 1/2012
2.     2/2007 Garis Panduan Penguatkuasaan Seksyen 398A Kanun Tanah Negara 1965 Oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri 4/2009
3.       2/2005 Penggunaan Koordinat Sistem Daripada Pangkalan Data Ukur Kadaster (PDUK) Dalam Ukuran Kadaster 1/2012
4.      4/2004 Peraturan Dan Garis Panduan Bagi Pecah Bahagi Bangunan Yang Dahulunya Blok/Blok-blok Sementara Bagi Tujuan Pengeluaran Hakmilik Strata 3/2006
5.       2/2004 Waktu Kerja Luar 5/2005
6.       3/2003 Garis Panduan Amalan Kerja Ukur Kadaster Sehubungan Dengan Pelaksanaan Peraturan Ukur Kadaster 2002 6/2009
7.       2/2003 Prosedur Bagi Pemprosesan Kerja Ukur Hakmilik Tanah Di Unit Prosesan Kadaster 1/2012
8.       3/2002 Peraturan Ukur Kadaster 2002 5/2009
9.       3/2001 Peraturan Ukur Dan Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan (Pindaan Ke-4) 3/2006
10.   2/2001 Prosedur Penerimaan Dan Semakan Kerja Ukur Hakmilik Strata Yang Dikemukakan Oleh Juruukur Tanah Berlesen 3/2006
11.   3/2000 Penghantaran Borang LJT 3 Kepada Lembaga Juruukur Tanah (LJT) Bagi Kerja-Kerja Hakmilik Biasa Dan Strata 3/2000
12.   3/1999 Kenyataan ‘Diperiksa Oleh’ Dan ‘Dicarta Oleh’  Di Atas Pelan Akui Dan Pelan Akui Strata 1/2012
13.   2/1999 Garis Panduan Bagi Memasukkan Langkan (Balcony)  Sebagai Sebahagian Petak Dalam Pecah Bahagi Bangunan 3/2006
14.   1/1999 Kaedah Menunjukkan Pencawang Elektrik Pada Pelan Cadangan Strata Dan Pelan Akui Strata 3/2006
15.   5/1998 Prosedur Backup Untuk Sistem CALS & DCPS 1/2002
16.   4/1998 Prosedur Baru Semakan Manual Kerja Ukur Hakmilik Tanah Yang Dijalankan Oleh Juruukur Tanah Berlesen 1/2001
17.   3/1998 Prosedur Baru Penghantaran Dan Semakan Kerja Ukur Hakmilik Strata Yang Dijalankan Oleh Juruukur Tanah Berlesen 2/2001
18.   2/1998 Keperluan Data Berdigit Bagi Ukuran Semula Lot Strata 3/2006
19.   5/1997 Format Tetap Pelan Terabas Piawai 1/2012
20.   4/1997 Harga Data Ukur Dan Pemetaan Berdigit Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) 1/2012
21.   2/1997 Penyediaan Jilid Kiraan Elektronik Bagi Kerja- Kerja Ukur Kadaster 1/2012
22.   1/1997 Keperluan Mengemukakan Data Berdigit Oleh Juruukur Tanah Berlesen 1/2012
23.   5/1996 Peraturan Ukur Dan Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan (Pindaan Ke-3) 3/2006
24.   3/1996 Maklumat Teks Di Atas Pelan Akui Dan Penggunaan Istilah Dalam Kerja-Kerja Kadaster 3/2003
25.   2/1996 Kadar Elaun Kerjaluar Kadaster Dan Pemetaan Bagi Pegawai Serta Kakitangan Jabatan Ukur Dan Pemetaan 2/2008
26.   3/1995 Pelaksanaan Pengukuran Trabas Piawai Di Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri 1/2012
27.   1/1995 Peraturan Ukur Dan Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan (Pindaan Ke-2) 3/2006
28.   3/1994 Penentuan Sempadan Petak Dan Takrif Ciri-Ciri Binaan Kekal (Features Of Permanent Construction) 3/2006
29.   2/1994 Waktu Perkhidmatan Kaunter Jualan Pelan Dan Peta 8/2005
30.   1/1994 Harga Data Pemetaan Berdigit Yang Dikeluarkan Oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan 4/1997
31.   5/1993 Penetapan Norma Kerja Tahunan Di Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri 5/2004
32.   3/1993 Pengeluaran Nombor Lot Kepada Juruukur Tanah Berlesen 1/2012
33.   1/1993 Peraturan Ukur Dan Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan (Pindaan) 3/2006
34.   2/1992 Permohonan Memecah Bahagi Bangunan Jangkamasa Prosesan 3/2006
35.   4/1991 Penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan, Laporan Prestasi Khas Dan Laporan Nilaian Prestasi Separuh Tahun Bagi Pegawai-Pegawai Jabatan Ukur dan Pemetaan 1/2012
36.   3/1991 Bayaran Ukur Untuk Pecah Bahagi Bangunan 3/2006
37.   2/1991 Peraturan Dan Garis Panduan Mengenai Pecah Bahagi Bangunan 3/2006
38.   1/1991 Perintah Fee Dan Bayaran (Peta, Ukur, Maklumat Ukur Dan Reproduksi) 1991 1/2012
39.   5/1989 Ukuran Hakmilik Strata: Had Kebenaran Pertindihan/ Melampaui Sempadan Rizab/Tanah Kerajaan 3/2006
40.   3/1989 Pindaan Kepada Pekeliling KPUP Bil.6/1981 Mengenai Datum Untuk Ukuran Kadaster Dan Bearing Akui 1/2012
41.   2/1989 Pelan Pra-Hitungan (Pre-Comp Plan) 2/1993
42.   1/1989 Pindaan Kepada Pekeliling KPUP Bil. 2/1978 2/1991
43.   4/1988 Maklumat Mengenai Pertanyaan Atas Kerja- Kerja Juruukur Tanah Berlesen 4/1989
44.   3/1988 Keperluan Menunjukkan Abutal Di Atas Pelan Akui 1/2012
45.   1/1988 Penyediaan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan Dan Laporan Nilaian Prestasi Separuh Tahun 1/2012
46.   9/1987 Peraturan-Peraturan 99(2) Juruukur Tanah Berlesen (Pindaan) 1974 1/2012
47.   2/1987 Tanda Pengenalan Batu Sempadan Jabatan Ukur dan Pemetaan 4/2005
48.   6/1986 Peraturan Untuk Penggunaan Alat Ukur Jarak Elektronik (EDM) Bagi Kerja Ukur Kadaster 1/2003
49.   4/1986 Buku Daftar Petak                     3/2006
50.   3/1985 Format Tetap Untuk Lukisan Pelan Akui 3/2003
51.   1/1984 Bayaran Balik Hasil                    12/2005
52.   4/1983 Elaun Kerjaluar Kadaster Dan Topografi 2/2008
53.   1/1983 Peraturan Dan Prosedur Ujian Rantai Oleh Juruukur Tanah Berlesen 1/2012
54.   1/1982 Waktu Bekerja Pejabat Dan Bekerjaluar 12/2005
55.   8/1981 Panduan Bagi Menyediakan Rajah Kerjaluar 1/2012
56.   6/1981 Datum Untuk Ukuran Kadaster Dan Bearing Akui 3/2003
57.   4/1981 Tanda Sempadan Konkrit Baru Yang Akan Menjimatkan Wang Dan Tenaga Pengeluaran 12/2005
58.   1/1981 Pembekalan Buku Kerjaluar Kepada Juruukur Tanah Berlesen 12/2005
59.   4/1979 Kawalan Pengeluaran Nombor Nombor Lot Kepada Juruukur Tanah Berlesen 1/2012
60.   3/1978 Perselisihan Sempadan (Boundary Encrochment) ‘Survey Regulation’ Semenanjung Malaysia, 1976 12/2005
61.   2/1978 Pindaan Kepada ‘Survey Regulation’ Semenanjung Malaysia, 1976 12/2005
62.   10/1977 Tajuk Pelan Kadaster Dan Contoh Pelan Kadaster Dalam Bahasa Malaysia 1/2012
63.   8/1977 Kelulusan Pelan Pelan Di Akui Yang Dikemukakan Oleh Juruukur Tanah Berlesen Secara Berperingkat 1/2012
64.   3/1977 Batu-Batu Bernombor Yang Dijual Kepada Juruukur Tanah Berlesen 4/2005
65.   2/1976 Kertas Kiraan Oleh Letronik Komputer – Warna Dakwat Untuk Garisan-Garisan Sambungan Dan Kodinat Kodinat Yang Disalinkan Daripada Jilid Kiraan Yang Lama 12/2005
66.   4/1974 Peraturan Peraturan Juruukur Tanah Berlesen (Pindaan) 1974 1/2012
67.   2/1974 Sijil-Sijil Di Atas Pelan Jurukur Berlesen, Semakan Kerja Kerja Juruukur Tanah Berlesen 4/2002
68.   19/1972 Ukuran Ukuran Felda Yang Diakui Oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan 12/2005
69.   10/1972 Tandatangan Di Atas Pelan Susunan Yang Telah Di Luluskan 1/2012
70.   4/1970 Pelan Yang Dikemukakan Oleh Juruukur Tanah Berlesen Berdasarkan Kepada Kelulusan Yang Diberi Oleh Pihak Berkuasa Negeri Di Bawah Kanun Tanah Lama Sebelum 1 Januari 1966 1/2012
71.   2/1968 Pembelian Perkakas                   12/2005
72.   2/1967 Menghantar Buku Buku Kerjaluar Dengan Pos 12/2005
73.   5/1966 Limit Of Lot Shall Be Included In A Group 12/2005
74.   4/1965 Peta-peta Bandar (Town Maps) 1/2012
75.   1/1965 Tuition For Departmental Examination 12/2005
76.   2/1964 1 Mile Sheets Of State Maps 12/2005
77.   12/1959 Licensed Land Surveyors 12/2005
78.   11/1959 Repair Or Adjust Survey Instruments 12/2005
79.   9/1959 Repair To Chain Wires 12/2005
80.   8/1959 Licensed Land Surveyors        12/2005
81.   7/1959 Re-Organisation Of The Card System 12/2005
82.   6/1959 Survey Regulation, Vol. 1, Appendix iii, Page 34 (Instruction For Third Class Surveys) 12/2005
83.   1/1959 Instruments Care And Maintenance 12/2005
84.   7/1957 Re-Organisation Of The Card System 12/2005
85.   8/1955 Treasury Circular No. 6 Of 1955 – Payment For Maps And Printing Provided By The Survey Department 12/2005
86.   5/1955 Charting Approved Developement Schemes 12/2005
87.   1/1954 Return Of Plan And Tracing Rechecks 12/2005
88.   7/1952 Instrument And Equipment Repairs 12/2005
89.   4/1951 Reflex Printing And Photostat Work 12/2005
90.   2/1951 Survey Regulations                  12/2005
91.   2/1950 Letters Of Authority To Survey Personnel 12/2005
92.   1/1950 Instrument Care And Maintenance 12/2005
93.   7/1936 Re-Checking By Senior Officers 12/2005
94.   9/1932 Unchangeableness Of Boundaries , “P.O” Bearings And Distances On Certified Plans 12/2005
95.   5/1927 Return Of Completed Job      12/2005