Bil. Pekeliling KPUP
1 Bil: 1/2017 Garis Panduan Mengenai Penyediaan Pelan Khas Untuk Harta Bersama Terhad Bagi Tujuan Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari.
2 Bil: 2/2016 Garis Panduan Penerimaan Data Digital dan Pelan Utiliti dari Juruukur Tanah Bertauliah (JTB) oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
3 Bil: 1/2016 Garis Panduan Kod Warna dan Penandaan Utiliti Bawah Tanah
4 Bil: 1/2015 Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan Atau Tanah Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata (JILID I)
5 Bil: 1/2015 Garis Panduan Pecah Bahagi Bangunan Atau Tanah Untuk Pengeluaran Hakmilik Strata (JILID II)
6 Bil: 1/2013 Garis Panduan Pengukuran Jajaran Laluan Utiliti Baru
7 Bil: 1/2012 Pembatalan Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Lama Yang Tidak Relevan
8 Bil: 2/2012 ON SITE TENDER CLARIFICATION / BENCHMARK
9 Bil: 1/2009 Garis Panduan Mengenai Sistem Rujukan Koordinat Di Dalam Penggunaan Global Navigation Satellite System (GNSS) Bagi Tujuan Ukur dan Pemetaan
10 Bil: 2/2009 Garis Panduan Penggunaan dan Penyimpanan Peralatan Ukur
11 Bil: 3/2009 Garis Panduan Mengenai Penukaran Koordinat, Transformasi Datum dan Unjuran Peta untuk Tujuan Ukur dan Pemetaan
12 Bil: 4/2009 Garis Panduan Terkini Berkaitan Penguatkuasaan Seksyen 398A Kanun Tanah Negara 1965 Oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri
13 Bil: 5/2009 Peraturan Ukur Kadaster 2009
14 Bil: 6/2009 Garis Panduan Amalan Kerja Ukur Kadaster Dalam Persekitaran eKadaster
15 Bil: 1/2008 Garis Panduan Mengenai Ujian Alat Sistem Penentududukan Sejagat (GNSS) Yang Menggunakan Perkhidmatan Malaysian RTK GNSS Network (MyRTKnet)
16 Bil: 2/2008 Kadar Baru Elaun Kerjaluar Kadaster dan Pemetaan bagi Kakitangan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
17 Bil: 1/2007 Garis Panduan Ukuran Pepasangan Utiliti 15 Bil: 3/2007 Pindaan Kepada Pekeliling KPUP Bil. 3/200
18 Bil: 3/2007 Pindaan Kepada Pekeliling KPUP Bil. 3/2006 Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2007
19 Bil: 5/2007 Pindaan Kepada Garis Panduan Pemeriksaan Di Lapangan Bagi Kerja-kerja Juruukur Tanah Berlesen
20 Bil: 1/2006 Garis Panduan mengenai Pemetaan utiliti bawah Tanah
1 2 3 6