Bil. Surat Pekeliling
1 Bil: 2/2017 Pengecualian Dokumen Berkaitan Permohonan Bagi Sijil Cadangan Pelan Strata oleh Pengarah Ukur dan Pemetaan Negeri di Bawah Seksyen 8A dan 20A Akta Hakmilik Strata 1985 (Pindaan 2016) [A1518].
2 Bil: 1/2017 Pindaan Kepada Piagam Pelanggan Yang Melibatkan Kerja Ukur Kadaster Sehingga Penyediaan Pelan Akui.
3 Bil: 4/2016 Pemerhatian Audit oleh Jabatan Audit Negara bagi Pengurusan Projek eKadaster, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia.
4 Bil: 3/2016 Perkhidmatan MyRTKnet di bawah Platform SpiderNet
5 Bil: 2/2016 Penyimpanan Peralatan Ukur di dalam Rumah dan Kenderaan Rasmi.
6 Bil: 1/2016 Penetapan Fi Untuk Print on Demand (POD) Bagi Peta Topografi Siri MY701, MY711 dan L808
7 Bil: 1/2014 Bayaran Fi Pelan-Pelan Kadaster Dalam Cetakan Berwarna Mengikut Saiz Ukuran Kertas
8 Bil: 7/2014 Garis Panduan Pelaksanaan Pengukuran Ke Atas Jajaran Utiliti Bawah Tanah Semasa Pemasangan
9 Bil: 1/2010 Isu-Isu Pengukuran Dalam Persekitaran eKadaster dan Kaedah Penyelesaiannya
10 Bil: 1/2009 Panduan Penggunaan Sistem Ilmu (Integrated Library Management Utiliy) Bagi Perpustaakan Peta Negara
11 Bil: 4/2009 Tarikh Pelaksanaan eKadaster Di Semua Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri
12 Bil: 1/2008 Penetapan Resolusi Dan Compression Bagi PA Tiff
13 Bil: 2/2008 Garis Panduan Ukuran Pecah Bahagi Bangunan Untuk Bay Windows
14 Bil: 3/2008 Pindaan Kepada Takrif Pelan Pra-Hitungan (Pre-Computation Plan)
15 Bil: 4/2008 Perlanjutan Penggunaan Modul e-Submit Bagi Penerimaan Data Digital Oleh JUPEM Negeri
16 Bil: 5/2008 Kedudukan Ruang Lobi Lif Di Dalam Permohonan Pecah Bahagi Bangunan
17 Bil: 1/2007 Perubahan tarikh penerimaan data digital oleh JUPEM Negeri
18 Bil: 2/2007 Penghantaran data digital bagi kerja yang dibuat sepenuhnya secara susunan oleh Jurukur Tanah Berlesen
19 Bil: 3/2007 Perlanjutan Penggunaan Modul e-SUBMIT Bagi penerimaan Data Digital Oleh JUPEM Negeri
20 Bil: 1/2006 PENERIMAAN DATA DIGITAL MELALUI e-SUBMIT OLEH JUPEM NEGERI
1 2